Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 14 stycznia 2022

Instytut Biologii

Uniwersytet Szczeciński

Ul. Wąska 13

71-415 Szczecin

Opis projektu

 


REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW


IMPREZY POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ „NOC BIOLOGÓW”


ODBYWAJĄCEJ SIĘ NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM


W DNIU 14 STYCZNIA 2022 R.


 


 


§ 1. Postanowienia ogólne 1. W wydarzeniu „Noc Biologów” biorą udział polskie uczelnie publiczne, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, instytuty badawcze PAN, centra edukacji przyrodniczej, których lista dostępna jest na stronie link. Głównym koordynatorem imprezy jest Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 2. Wydarzenie „Noc Biologów” odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r i obejmuje szereg imprez organizowanych przez podmioty wskazane w ust 1 (dalej jako „organizator”), przy czym każdy z tych podmiotów odpowiada za promocję, organizację i przebieg organizowanej przez siebie imprezy.

 3. Program wydarzenia „Noc Biologów”, w tym poszczególnych imprez, dostępny jest na stronie: link pod przydzielonym linkiem, w ustalonym przez poszczególnych organizatorów terminie.


 


§ 2. Postanowienia szczegółowe 1. Udział w wydarzeniu „Noc Biologów” odbywającym się na Uniwersytecie Szczecińskim (dalej jako „impreza”) jest bezpłatny.

 2. W imprezie mogą wziąć udział grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

 5. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a także do podporządkowania się poleceniom personelu organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

 6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

 7. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet Szczeciński wypowiedzi oraz wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub w części, zwielokrotnienie, opublikowanie na stronie internetowej link, na portalu facebook.com, w materiałach prasowych dotyczących imprezy oraz w relacjach telewizyjnych, oraz ich rozpowszechnianie.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu imprezy pod względem merytorycznym i czasowym, w tym także natychmiastowego zakończenia imprezy, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności uniemożliwiających bezpieczny przebieg imprezy.


 


§ 3. Odpowiedzialność za szkodę 1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

 2. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników powstałe w wyniku działań lub zaniechań podmiotów trzecich, na których działanie organizator nie ma wpływu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.


 


§ 4. Zasady bezpieczeństwa, w tym sanitarno- epidemicznego 1. Na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązują w szczególności przepisy zarządzenia nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 lutego 2019 r w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postepowania w razie wypadku lub awarii, które z uwzględnieniem przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego, znajdują zastosowanie do imprezy.

 2. Uczestnicy wydarzenia oraz organizator są zobowiązani na bieżąco stosować się do zaleceń podawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz właściwe Ministerstwo.

 3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać aktualnych wymogów higieniczno- sanitarnych, obowiązujących na Uniwersytecie Szczecińskim (tj. np. zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki, obowiązkowej dezynfekcji dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu, zachowania bezpiecznej odległości od innych uczestników imprezy).

 4. W imprezie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na izolacji, kwarantannie związanej z COVID-19, posiadająca objawy choroby zakaźnej.

 5. Przed wejściem na teren imprezy uczestnik ma obowiązek wypełnić ankietę epidemiologiczną. Brak wypełnienia ankiety skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie (ZAŁĄCZNIK z zakładki DO POBRANIA).


 


 


§ 5. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy odrębnych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Szczecińskim dotyczące organizowania wydarzeń, imprez i spotkań oraz przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

 2. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika regulaminu.


 


Noc Biologów 2022Odkryj niesamowity i zaskakujący świat roślin, zwierząt, mikroorganizmów – to, co widoczne gołym okiem i to, co rozpoznawalne dopiero pod mikroskopem... Działaj i eksperymentuj! Nie przegap tego wydarzenia!


 


W imieniu głównego organizatora wydarzenia jakim jest Instytut Biologii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiej akcji  „Noc Biologów” zaplanowaną 14 stycznia 2022 roku. Celem akcji jest nie tylko promocja nauk biologicznych, ale także przybliżenie w niekonwencjonalny i przystępny sposób skomplikowanych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej.  W tym dniu będą Państwo mieli okazję odwiedzić nasze nowocześnie wyposażone laboratoria, poznać techniki badawcze jakimi posługują się na co dzień nasi naukowcy, samodzielnie wykonać doświadczenie, zaobserwować ciekawe zjawiska. Przygotowaliśmy dla Państwa  łącznie 20 zajęć w formie warsztatów, pokazów, laboratoriów o charakterze obserwacyjnym jak i doświadczalnym. Będą mieli Państwo możliwość m.in. samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych z bakterii czy też obejrzeć i przebadać swój włos pod mikroskopem lub „własnoręcznie” oznaczyć grupę krwi.


W naszym programie nie zabraknie wykładów połączonych z dyskusją m.in. nt.  kwestii  przywracania wymarłych gatunków, dobierania się ludzi w pary, a także o przyczynach genetycznych i epigenetycznych chorób nowotworowych,  o mechanizmach odpowiedzi układu odpornościowego. Uczestnicy wykładów będą mogli dowiedzieć się jak realizować pasje badawcze, poznają techniki śmiechoterapeutyczne, dowiedzą się o roli pasożytów zwierząt udomowionych i profilaktyce  zakażeń oraz skąd „przywędrował” do nas ziemniak czy też pomidor.   


Zapraszamy również na wystawę wybranych grzybów jadalnych i trujących oraz wystawę szkła laboratoryjnego – na której poznacie Państwo jego historię i nie tylko.


Tym razem Noc Biologów odbędzie się w formie hybrydowej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęcia stacjonarne będą prowadzone wyłącznie dla osób wcześniej zarejestrowanych, a w trakcie zajęć obowiązywać będzie nakaz trzymania dystansu oraz zakrywania ust i nosa maseczką.   


 


 

Odwiedzin: 3788798 | Ostatnia aktualizacja: 2022-04-25, 13:03  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.